quoc-huy

Hệ thống luật, bộ luật liên quan

Posted on Posted in Tài nguyên, Văn bản pháp quy
STT Luật, bộ luật Mô tả Tải về
1 Bộ luật Dân sự 2005 – Phần Sở hữu trí tuệ Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.
2 Bộ luật Hình sự 1999 – Phần Sở hữu trí tuệ Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2000.
3 Bộ luật Hình sự 2009 (sửa đổi) – Phần Sở hữu trí tuệ Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006.
5 Luật Sở hữu trí tuệ 2009 (sửa đổi) Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
6 Luật Xuất bản 2004 Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2005.
7 Luật Xuất bản 2008 (sửa đổi) Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 06 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.
8 Luật Cạnh tranh 2004 Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2005.
9 Luật Thương mại 2005 Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.
10 Luật Chuyển giao công nghệ 2006 Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2007.
11 Luật Công nghệ cao 2008 Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2009.